PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
Sluníčkové Montessori dětské skupiny v Karviné

Standardy provozu

Režim dne

V Monte školce je harmonogram upraven potřebám mladších dětí – s ohledem na jejich věk umožňujeme více flexibilní docházku. Zahrada navazuje přímo na budovu, proto ji hojně využíváme. Zahrada dětem umožňuje přirozený pohyb a volnou hru v bezpečném prostředí. Otevírací doba Sluníčkové Monte školky je pro školní rok 2018/19 stanovena od 6:30 do 16:00.
 

Do programu dne zařazujeme každý týden na sebe navazující aktivity, a to s ohledem na celoroční téma. V jednotlivých činnostech je ponecháno dostatek prostoru, aby si děti stihly projít svůj Montessori pracovní cyklus a zároveň si užily i řízenou činnost na elipse. Ke spolupráci na elipse nejsou děti nuceny, přesto se jí rády zúčastní. Na elipse se děti vítají, zdraví, říkají říkanky, zpívají písničky, hrají na muzikoterapeutické nástroje. Po elipse se chodí pro procvičení rovnováhy a koordinace pohybů, děti se zde učí zklidnit. Elipsa je podobná tzv. komunitním kruhům. Děti se po sobě učí uklízet, dokončovat práci, ptát se kamarádů, zda si mohou hrát/pracovat s nimi, dohodnout se mezi sebou na společné činnosti. Pečující osoby – lektorky, či chceme-li „Montessori průvodkyně“ nabízejí dětem možnost pomoci, jsou-li požádány nebo vidí-li, že si dítě zvolilo pro sebe náročnou aktivitu. Děti jsou podporovány v tom, aby si prošly každý svůj ranní „Montessori pracovní cyklus“, který je dlouhý dle individuální potřeby dítěte a jeho věku.
 

Naše projektové zařízení nese v názvu odkaz na práci Marie Montessori, první italské lékařky, která sestavila před 100 lety unikátní výchovně-vzdělávací systém, kterému se nyní říká „Montessori pedagogika“. Jde o vzdělávání založeném na senzitivních fázích, smyslovém vnímání, pozorování a individuálním přístupu. Role lektora je v nenápadném vedení a taktní pomoci, aby dítě vlastními silami a svým tempem získalo nové vědomosti a dovednosti. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu. Pro jednotlivé okruhy jsou speciálně vyvinuté, velice názorné pomůcky, které usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Potvrdilo se nám, že je nutné tzv. „jít za dítětem“, tj. přednost má dítě, nikoli metoda. Naším cílem je dítěti umožnit maximální rozvoj jeho vrozených schopností skrze získávání nových zkušeností. A proto mu umožňujeme postupovat vlastní cestou a vlastním tempem v té oblasti, ve které právě potřebuje. Nerozvíjíme pouze intelekt, ale také sociální a emoční inteligenci. Vedeme děti, které potřebují vést a pracujeme s dětmi skupinově i individuálně. Věříme, že děti náš přístup ocení, a že jsou u nás spokojené. Benefit malého počtu dětí napomáhá větší individuální práci.

 

Rozvrh dne
 

06:30 - 08:00 - scházení dětí, práce s pomůckami dle volby a přání dětí

08:15 - 09:00 - svačinka

09:00 - 09:30 - společná práce na projektech (program na elipse)

09:30 - 11:00 - pobyt venku, výlety, nebo návštěva kulturních a sportovních akcí

11:00 – 11:30 – kroužky

11:30 - 12:00 - oběd

12:30 - 14:30 - odpočinek

14:30 - 15:00 - svačina

15:00 - 15:45 - práce s pomůckami dle volby, lego-hrátky, pobyt venku

 

Povinná výbava dítěte do zařízení
 

Do třídy

- podepsané přezůvky, domácí oblečení – např. elasťáky, tepláky, tričko,..
 

Pobyt venku   

- podepsanou obuv na zahradu, gumáky nebo nepromokavou obuv

- oblečení dle aktuálního počasí - tepláky, starší kalhoty, mikina, bunda, čepice proti slunci

- podepsanou pláštěnku - ne deštník!!!

- za chladného počasí – čepice, šály i rukavičky

- v letních měsících - krém na opalování

Odpočinek

- pyžamk

Náhradní prádlo

- kalhotky, slipy, punčocháče (elasťáky, tepláky), ponožky, trička.

 

Kroužky

Hrajeme si na školu (Jazyková výchova a matematika pro předškolní děti)
Matematika, čtení a příprava na psaní pro děti, které jsou v daném senzitivním období připraveny číst, psát a počítat. 

Cookie and friends (Angličtina pro nejmenší)
Děti se seznamují s angličtinou prostřednictvím příběhů kocourka Cookiho a písniček doprovázených pohybem. 

Já, písnička! (Hudebně pohybová výchova)
Děti rytmizují na Orffovy nástroje, pracují s flétničkami a učí se spousty nejen lidových písniček a tanečků.

Hopík (Pohybová výchova)
Aktivita rozvíjející psychomotoriku, koordinaci pohybů a orientaci v prostoru.

Přírodníček (Enviromentální výchova)
Děti poznávají život v přírodě, učí se, jak o ni pečovat a jak přírodu chránit.
 

Všechny aktivity probíhají formou nezávazné dětské hry a dětské tvořivosti, kterou se děti zabývají na základě svého zájmu. Našim cílem je vést děti k tomu, aby se naučily základním činnostem a dovednostem, odpovídající danému věku a schopnostem, a to vše zábavnou formou. Zároveň jim poskytujeme prostor pro spontánní zábavu, při zajištění odpovídající bezpečnosti. Naší snahou je rozvíjet dítě jako individualitu, podporovat jeho učení a poznávání světa, jehož je součástí. 

V případě nepřítomnosti, je nutné dítě odhlásit nejlépe den předem do 15:30!!! V krajních případech přijímáme odhlášky do 7:00 hodin ráno aktuálního dne.

Měsíční ani týdenní pobytné se v případě nepřítomnosti nevrací,
vracíme pouze stravné za řádně omluvenou absenci.

 

Charakteristika vzdělávacího programu 
 

Svobodná volba činnosti dítěte

- Dítě má po většinu svého pobytu v Monte školce možnost spontánně si vybrat činnost  v souladu se svými potřebami.

- Dítě pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat.

- Každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá, vzhledem k bezpečnosti své i ostatních dětí.


Prostředí připravené v souladu s potřebami dětí

- Ve třídách jsou připravené pomůcky v nízkých policích tak, aby byly snadno dostupné pro děti.

- Prostor je rozdělen lehkými skříňkami na pracovní koutky.

- Ve třídě s omyvatelnou částí podlahy jsou dětem nabízeny činnosti praktického života jako přelévání vody, strouhání a šlehání mýdla apod.

- Děti mají k dispozici úklidové pomůcky tak, aby mohly spolu s dospělými pečovat o prostředí třídy (kbelík s vodou, hadr na stůl a na podlahu, smeták a lopatku).

- Součástí připraveného prostředí je také proškolená pečující osoba, která je dětem respektujícím průvodcem. Jejím úkolem je zúčastněné pozorování dění ve třídě a příprava materiálů a podnětů k aktivnímu rozvoji a učení podle potřeb. Pečující osoba rovněž sleduje vytváření kompetencí, vývoj a postup u dětí a komunikuje pravidelně s rodiči.


Harmonie psychomotorického vývoje dítěte

- Děti procvičují všechny své pohyby při přirozených činnostech

- oblékání, úklid, péče o sebe a o své věci, péče o prostředí, výtvarné, jazykové, pohybové a hudební aktivity, pohyb venku

- při práci s pomůckami děti procvičují jemnou i hrubou motoriku

 

V Monte školce jsou dětem k dispozici Montessori pomůcky rozdělené do těchto oblastí:

- Praktický život

- Smyslový materiál

- Jazykový materiál

- Matematický materiál

- Kosmická výchova (poznání světa kolem nás i nás samých)

Hodnotící systém – Pečující osoby průběžně sledují každodenní činnosti, pokroky a vytváření kompetencí u každého dítěte. Pravidelně zaznamenávají pokroky dětí, a které pomůcky a činnosti dítě zvládlo. Tyto zápisy jsou průběžně k nahlédnutí rodičům. Nejméně čtyřikrát ročně bude rodičům nabídnut pohovor o dítěti a jeho aktuálních potřebách, v případě potřeby si rodiče domluví individuální schůzku s pečující osobou, či zodpovědnou lektorkou za Monte školku, kdykoli v průběhu roku.

 

Péče, výchova a vzdělávání – cíle a výstupy

 

1. CÍL – Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání - podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení a řeč.

2. CÍL – Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost - svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví a tradice.

3. CÍL – Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeby a zájmy, sebevědomí, sebedůvěru, spolupráci, akceptovat a tolerovat druhé.

 

Výchovné a vzdělávací cíle

 

- Osvojení nových poznatků a dovedností, rozvoj pohybových schopností, rozvoj a užívání všech smyslů.

- Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, poznávání sebe sama - uvědomění si vlastní identity.

- Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému.

- Poznávání pravidel společného soužití, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí.

- Učení fyzikálnímu světu prostřednictvím činností jako vážení, měření, stavby z kostek, práce s pískem, dřevem, papírem a přírodními materiály.

- Učení sociálním a kulturním informacím prostřednictvím her, četby příběhů a dramatických her.

- Učení logice a matematice srovnáváním, měřením, počítáním, tříděním a porovnáváním.

- Učení vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím častého kontaktu s knihami, písmeny, předčítáním, kreslením obrázků k přečtenému textu, prohlížením knih, vlastním vyjadřováním myšlenek a prožitků.

 

Očekávané konkretizované výstupy

- Rozvíjení řečových schopností - znalost většiny slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména kamarádů, sourozenců, rodičů, pečovatelek, rozumět většině pojmenování známých předmětu v okolí dítěte. Rozlišování časových údajů v rámci dne, ročních období, základních barev a geometrických tvarů. Přijímat pobyt v kolektivním zařízení jako součást běžného života.

- Navazování kontaktu s dospělým, překonání studu, komunikace s okolím. Respekt ostatních, chápat, že každý je jiný.

- Pravidla slušného chování - pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení.

- Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití kolektivním zařízení.

- Fyzický vývoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezení, základních gymnastických prvků, míčových her a sezónních činností, zvládáním překážkové dráhy v herně i ve volné přírodě.

- Sociálně – emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulzu, vzájemné úcty, spolupráce s ostatními, péče o materiály, se kterými pracují.

- Rozvoj inteligence – vést děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování.

 

Vzdělávací obsah - ROK V PŘÍRODĚ

Vzdělávání v Monte školce je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Vzdělávací činnost je zpracována do integrovaných bloků s tématy, které jsou dětem blízké. 

Názvy tematických bloků:

 

 • Hurá do školky
 • V barevném listí
 • Půjdem spolu do Betléma
 • Zima je tu, děti!
 • Na jaře, na jaře…
 • Svět kolem nás
 • Hurá na prázdniny

 

Hurá do školky!

 

Hlavní cíle:

 

Přivítání dětí ve třídách, seznámení s prostředím třídy a celé mateřské školy, školní zahrady. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců Monte školky a jejich profesemi. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložení. Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Důsledné dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou.

  

Dílčí cíle:

 

-          rozvoj psychické zdatnosti

-          rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…)

-          získání relativní citové samostatnosti, a schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat je

-          rozvoj sebeovládání

-          seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

-          rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

-          posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodině, ve škole, ve třídě)

-          vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost….)

-          vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

-          vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

Okruhy činností:
 

-          hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost

-          běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

-          aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

-          spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

-          přípravy a realizace společenských zábav a slavností

-          aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) 
           a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost…) v jednání lidí

-          aktivity umožňující poznat rozmanitosti kultur

-          společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření

-          kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními

-          činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina (funkce rodiny,
           členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) 
           mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)

 

Očekávané výstupy:

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní i bez jejich opory
 • zvládnout základy sebeobsluhy, hygieny a stolování
 • dodržovat dohodnutá pravidla
 • uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se,
  neskákat do řeči, uposlechnout pokyn)
 • zacházet šetrně s vlastními cizími pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd.
 • začlenit se do třídy mezi své vrstevníky
 • zúčastnit se nabízených činností, komunikovat
   

 

V barevném listí

 

Hlavní cíle:

Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky s přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Jak se na zimu připravují zvířátka. Odlet ptáků na jih, starost člověka o domácí i volně žijící zvířata příprava krmení na zimu. Poslech povídek, pohádek i bajek, v nichž vystupují zvířátka.

 

Dílčí cíle:

 

-          osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním období

-          posilování přirozených poznávacích citů - zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, atd.

-          rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

-          rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

-          rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

-          rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)

 

Okruhy činností:

 

-          praktické činnosti s přírodním materiálem

-          hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry

-          přímé pozorování přírodního prostředí, jevů, proměnlivosti počasí, sledování rozmanitosti
            a změn v přírodě, klimatických změn, poškozování přírody

-          společné vycházky a výlety do přírody

-          rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, poslech pohádek a příběhů

-          práce s knihami a obrazovým materiálem

-          výtvarné dovednosti a techniky – konstruování, prostorové vytváření, tvoření z papíru
            a z přírodnin

-          tvoření lampionů na společném setkání s rodiči

-          příprava ovocného a zeleninového pokrmu, ochutnávka pomazánek

-          pracovní činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu, pouštění draků

-          lampionový průvod

 

Očekávané výstupy:

 

 • zvládnout jemnou motoriku – zacházet s nástroji, výtvarným a přírodním materiálem
 • vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, formulovat otázky, slovně reagovat
 • být citlivý k přírodě, chránit ji
 • využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, hovořit o prožitcích
 • zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik, ale také pohybem, rýmem, slovem, atd.
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké
 • spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem

 

Půjdem spolu do Betléma

 

Hlavní cíle:

 

Období plné citových prožitků spojené s čekáním na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů a andělů. Příprava na Vánoce – vyprávění, jak doma trávíme svátky vánoční, tvoření přání, vánočních dekorací, dárečků. Pečení perníčků a cukroví. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby ve městě, prodej kaprů, stromečků. Seznamování s vánočními zvyky a tradicemi. Společná setkání rodičů a dětí při oslavě Vánoc.

 

Dílčí cíle:

 

-          rozvíjet svůj kultivovaný projev, využívat tvořivosti

-          vytvářet si prosociální postoje

-          poznávat jiné obyčeje

-          vytvářet si povědomí o mezilidských hodnotách

-          rozvoj pozitivních citů dítěte

-          rozvoj kulturně estetických dovedností

-          vytvoření si vztahu k tradicím a hodnotám společnosti

-          zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

-          rozvoj kooperativních dovedností

-          seznamování se světem lidí, kultury a umění

 

Okruhy činností:

 

-          seznamování s vánočními zvyky a tradicemi

-          přednes, recitace, dramatizace a zpěv, hudebně pohybové činnosti

-          hry podporující tvořivost, představivost a fantazii

-          příprava programu na vánoční vystoupení pro rodiče

-          pečení vánočního cukroví

-          Mikulášská nadílka

-          výroba vánočních přání

-          vánoční výzdoba vnitřních prostor Monte školky i školní zahrady

-          vánoční nadělování    

-          setkávání se s uměním mimo třídu (návštěva koncertů, divadel, výstav …)

 

Očekávané výstupy:

 

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem
 • vyjadřovat své prožitky pomocí hudby a zpěvu
 • rozvíjet schopnosti žít ve společnosti lidí, přizpůsobit se společnému programu
  a prožívat vánoční atmosféru
 • aktivně si všímat, co se kolem děje, poznávat, že se mohu mnohému naučit,
  radovat se z toho, co dokážu
 • samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, slovně reagovat a vést smysluplný dialog

 

 

Zima je tu, děti!

 

Hlavní cíle:

 

Poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Zimní hry a sporty, druhy oblečení – pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Orientace v časových a prostorových pojmech, znalost geometrických tvarů, orientace v názvech části dne. Předškoláci se připravují na zápis do školy, učí se svou adresu, kde pracují rodiče, znát různá povolání a řemesla. Zimní období je čas pohádek a příběhů.

 

Dílčí cíle:

 

-          osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-          vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

-          rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky

-          rozvoj receptivních i produktivních jazykových dovedností

-          rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti

-          schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          rozvoj kooperativních dovedností

-          vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o jejich rozmanitosti,
            vývoji a proměnách, časové představy

 

 Okruhy činností:

 

-          sezónní činnosti – hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu

-          činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

-          příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí

-          hudební a hudebně pohybové hry a činnost

-          poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo

-          činnosti zaměřené k vytváření, chápání pojmů a osvojování poznatků - vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem,             médii, atd.

-          estetické a tvůrčí aktivity

-          dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad

-          sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry

-          pokusy a objevování, skupenství vody

 

 Očekávané výstupy:

 

 • pojmenovat části těla a základní orgány
 • rozlišit, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy - teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, zima, rok
 • bezpečná orientace v prostoru, orientace na ploše, pravá – levá orientace

 

Na jaře, na jaře…

 

Hlavní cíle:

 

Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se příroda – hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin. Poznávání domácích a exotických zvířat a jejich mláďat, výlety do přírody a za zvířátky.
Oslava Velikonoc, seznamování s tradicemi a zvyky, vyprávění o významu velikonočních svátků.
Oslava svátku maminek – pásmo písniček a básniček, pohybová ztvárnění.

 

Dílčí cíle:

 

-          rozvoj a užívání všech smyslů - vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků, atd.

-          rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky - výlety, vycházky do přírody, zdolávání terénu, atd.

-          rozvoj komunikativních dovedností

-          rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů

-          rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy k okolí

-          vést k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými  - bezpečnost při hrách venku, ohleduplnost, obezřetnost vůči neznámým             lidem

-          rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat,
            spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se jeho pravidly

        

Okruhy činností:

 

-          lokomoční pohybové činnosti - výlety, vycházky, pohybové hry, dovednosti s míčem

-          estetické a tvůrčí aktivity - grafomotorické pracovní listy, modelování, stříhání, malování, kresba, navlékání korálků, skládání, mačkání a trhání papíru,             obkreslování, vybarvování, zapouštění barev, míchání barev, lepení, sestavování ze stavebnic

-          rytmizace a melodizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra na tělo, uplatňování tanečních prvků, pohybové vyjádření hudby, poslech, skupinový i sólový             zpěv, dechová cvičení, hudební hádanky, dynamika, výška a hloubka tónů, atd.

-          artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy - artikulační cvičení, vyprávění, popis, dramatizace, práce s obrázky, pantomima, rozhovory, práce s             knihami a encyklopediemi, prohlížení, antonyma, homonyma, synonyma, rýmování slov, tvoření vět

-          jednoduché pracovní činnosti - zametání, zalévání, sázení, otírání listů, okopávání

-          oslava svátku maminek

 

Očekávané výstupy:

 

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
  v různém prostředí
 • zvládat jemnou motoriku
 • zvládat jednoduché pracovní úkony
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech utvořit jednoduchý rým
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma porozumět slyšenému
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, hledat vzájemné souvislosti
 • prožívat radost z poznaného a zvládnutého
 • porozumět, že změny jsou samozřejmé a přirozené
 • osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě blízké, smysluplné a přínosné

 

Svět kolem nás

 

Hlavní cíle:

 

Vyprávění s dětmi o naší zemi, o cizích zemích, našem městě. Výlety do okolí. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace. Varování na nebezpečí, které na nás číhá – neznámý prostor, cizí lidé, zvířata. Poznávání předmětů vyrobených ze skla, dřeva, papíru, textilu, gumy…

Rozloučení s předškoláky – pasování na školáky, oslava Dne dětí.

 

Dílčí cíle:

 

-          vytvářet si správné postoje ke zdravému životnímu stylu 

-          zdokonalovat se v pracovních činnostech

-          osvojit si základní poznatky o kultuře, umění a tradicích

-          všímat si zajímavostí života v přírodě

-          vzbudit přirozenou zvídavost a zájem dítěte o poznání naší planety

-          rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky - výlety, vycházky do přírody, zdolávání terénu, atd.

-          rozvoj a užívání všech smyslů

-          vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností pocit sounáležitosti se všemi lidmi

 

 

Okruhy činností:

 

-          spontánní hry, experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování lupou smyslové hry,
            činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu

-          vycházky a výlety do přírody – přímé pozorování a zkoumání přírodních ekosystémů, kulturních
            i technických objektů a jevů

-          hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích

-          hry na zahradě s pískem, vodou, kameny

-          kognitivní činnosti (otázky – odpovědi)

-          oslava Dne dětí

 

Očekávané výstupy:

 

 • mít povědomí o významu životního prostředí, pečovat o něj, starat se o rostliny, třídit odpad, všímat si změn v počasí i přírodě
 • zachycovat a vyjadřovat skutečnost i své představy kreativně - kreslit, malovat, modelovat,
  tvořit z papíru, z přírodnin i z netradičního materiálu
 • učit se ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • chápat, že vyhýbat se problémům nevede k cíli

 

Hurá na prázdniny!

 

Hlavní cíle:

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat o prázdninách. Umět požádat druhého o pomoc. Pozorování rozkvetlé louky, život různého létavého a lezoucího hmyzu. Znát názvy živočichů žijících ve vodě, obojživelníků a zvířat žijících u vody. Uvědomovat si své možnosti a limity – pěstovat u dětí pud sebezáchovy. Poznávat zvířata žijící v moři, život u moře a na pláži.

Výlety na chalupy k rodičům či prarodičům dětí.

 

Dílčí cíle:

-          uvědomění si vlastního těla

-          rozvoj a užívání všech smyslů

-          rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          rozvoj tvořivosti

-          rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          rozvoj kooperativních dovedností

-          vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

-          osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně             dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Okruhy činností:

-          činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho části

-          smyslové a psychomotorické hry

-          zdravotně zaměřené činnosti

-          příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí

-          komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

-          samostatný slovní projev na určité téma, užívání gest

-          vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo

-          spontánní hry, výlety do okolí - do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí, …

-          společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

-          kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

 

Očekávané výstupy:

 • zachovávat správné držení těla
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vést rozhovor
 • domluvit se slovy i gesty
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • prožívat a projevovat, co cítí, zachytit a vyjádřit své prožitky
 • zachytit a vyjádřit své prožitky
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom,
  jak se chránit
 • mít povědomí, kde v případě potřeby hledat pomoc


Zpracovala - Bc. Ivana Reisová
V Karviné dne 30.7.2018