Provozní řád

Provozní řád Sluníčkové Montessori dětské skupiny v Karviné 

(Vypracováno na základě zákona o provozování dětských skupin č. 247/2014 Sb.
a vyhlášky č. 281/2014 Sb. a dále zákona č. 258/2000 Sb., nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin.)

 

 

Údaje o zařízení

Název zařízení:                           Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné  
Provozovna:                                prostory Centra pro rodinu Sluníčko
Adresa:                                        Jurkovičova 1547, Karviná – Nové Město, 735 06

Zřizovatel:                                   CPR Sluníčko, z.s.

Sídlo sdružení:                            Prostřední Bludovice 684, Horní Bludovice, 739 37

IČO:                                              265 91 537

    Telefon:                                         734 181 857

Email:                                           monteskolka@centrum-slunicko.cz

Datum zahájení provozu:           1.7.2016
Provozní doba:                            6:30 – 16:00
Webové stránky:                          www.montessori-slunicko.webnode.cz

 

Zodpovědná osoba:                    Bc. Ivana Reisová
Telefon:                                        734 369 353
Email:                                           ivana.reisova@centrum-slunicko.cz

 

 

Popis zařízení

 

Typ – dětská skupina pro veřejnost s celodenní péčí, s pravidelným provozem pondělí až pátek

 

Kapacita:

Počet míst:                         12

Počet tříd:                           1 pobytová místnost, jedna spací místnost

Věkové složení:                   věková skupina (3 až 6 let)

Počet pečujících osob:        2
Cena:                                   Měsíční školné - 1 000 Kč  (+ 50 Kč stravné / den)
                                             Jednorázové školné - 150 Kč  (+ 50 Kč stravné / den)


Provozní doba – od 6:30 do 16:00 hod.

 

Podmínky pro provoz – Zařízení splňuje požadavky na hygienická zařízení dle návrhu zákona o dětské skupině (plocha pobytové místnosti
a ložnice 3 m2 na 1 dítě, 2 WC na 12 dětí + 1 nočník pro děti mladší 3 let, sprcha; na 1 dítě připadá 1 lehátko, 1 židlička, prostor pro práci u stolu).

 

Pobytová místnost – Během dne je dětem k dispozici pobytová místnost „herna“ o rozloze 42,3  m2. Herna Monte školky je vyčleněna pro skupinu do 12 dětí. Prostorovými podmínkami, včetně vybavením nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá věku dětí od 2 do 5 let, jejich potřebám a počtu dětí. Součástí vybavení denní místnosti je lékárnička k ošetření drobných poranění.


Spací místnost – K zajištění odpočinku dětem slouží „spací místnost“ o rozloze 42,3 m2. Místnost je vybavena lehátky, která poskytují pevnou oporu zad
a jejichž počet odpovídá počtu dětí aktuálního dne v Monte školce. Před spaním se lehátka rozkládají a po spaní ukládají na sebe. Každé lehátko je řádně označeno jménem dítěte. Ložní prádlo mají děti rovněž označeno jménem a je jednotlivě ukládáno do regálů k tomu určených. Děti, které Monte školku navštěvují občas, si přinášejí své osobní lůžkoviny označené jménem. Lehátka i lůžkoviny zůstávají ve spací místnosti, která je větratelná.

 

Šatna - Pro odkládání oděvů a obuvi má Monte školka vyčleněnu větratelnou místnost. Šatna navazuje na vstupní prostor a je vybavena dětským šatním nábytkem.
 

Zahrada - Centrum pro rodinu Sluníčko má k dispozici zahradu s rozlohou větší než 4m2 na 1 dítě. Zahrada je k dispozici Monte školce denně v čase
od 7:00 -11:30 hod. a od 14:30-15:30 hod. O zahradu, prolézačky a zahradní nábytek, včetně pískoviště, se stará údržbář. Sekání trávy se provádí nejméně jednou za 2 týdny. Písek v pískovišti se mění nejméně jednou za 2 roky. Revize prolézaček probíhá vždy na jaře, tzn. nejméně jednou za rok.
 

Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení)

 

06:30 - 08:00        - scházení dětí, práce s pomůckami dle volby a přání dětí

08:30 - 09:00        - svačinka

09:00 - 09:30        - společná práce na projektech (program na elipse)

09:30 - 11:00         - pobyt venku, výlety nebo návštěva kulturních a sportovních akcí

11:00 – 11:30         - kroužky

11:30 - 12:00          - oběd
12:30 - 14:30          - odpočinek

14:30 - 15:00          - svačina

15:00 - 15:45          - práce s pomůckami dle volby, lego-hrátky, pobyt venku
 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny
s ohledem na situaci a potřeby dětí. Polední vyzvedávání dětí je možné mezi 12:00 - 12:15, nebo dle domluvy.
Odpolední vyzvedávání dětí je možné mezi 15:00 - 15:50, nebo dle domluvy.

 

Pohybové aktivity - Jsou zařazovány nejméně 2x denně – vždy dopoledne v rámci pobytu venku a také v herně při cvičebních či tanečních aktivitách (říkanky a písničky s pohybem).


Pobyt venku - Zpravidla jsou děti venku denně 1,5 hodiny dopoledne. Pobyt venku může být zařazen
i v odpoledních hodinách s ohledem na dobu spánku a dobu odchodu domů, zároveň se tato doba upravuje s ohledem na venkovní teploty a aktuální počasí.


Odpočinek - Odpočinek následuje individuálně během dne s ohledem na potřeby dětí do 3 let.
Po obědě je dětem umožněno relaxovat v klidu na lehátku v čase mezi 12:30 – 14:30 hod., minimálně však hodinu.

 

Stravování – Jídelníček sestavují lektorky Monte školky. Svačiny jsou nakupovány v aktuální den lektorkami, přenášeny v oddělené termotašce a během dne jsou uchovávány v lednici, v oddělené krabici vyhrazené pro Monte školku. Svačiny připravují pouze osoby s platným zdravotním průkazem ve výdejně stravy. 
 

Obědy donáší denně pomocná provozní pracovnice z nedaleké školní jídelny ZŠ Dělnická v termo-jídlonosičích – na jedno dítě připadá jedna dětská porce (1/2 porce pro dospělé). Z jídlonosičů je jídlo přemístěno lektorkami do nádob k tomu určených. Děti si samy nabírají jídlo na talíř pod dohledem lektorek. V době oběda se stravuje tolik dětí, kolik je přítomno – tj. maximální počet 12 dětí. Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny. Výjimku tvoří děti s alergiemi na potraviny, těm chystají jídlo rodiče do svých krabiček – lektorky je dětem pouze ohřívají a podávají. (Odpovědnost za kvalitu a hygienické požadavky této stravy odpovídají rodiče, kteří předání nezávadné stravy potvrzují svým podpisem.)

Za umývání nádobí je zodpovědna pomocná provozní pracovnice. K umývání nádobí má k dispozici myčku na nádobí.

Všechny zmíněné osoby mají platný zdravotní průkaz.

 

Pitný režim - Děti mají možnost nalít si kdykoli během dne ovocný čaj nebo vodu.

 

Způsob a intenzita větrání a vytápění

 

Teplota vzduchu - Denní teplota v herně dosahuje min. 20°C až 22°C. Kontrola teploty vzduchu v pobytových místnostech Monte školky je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr měří teplotu s přesností ±0,5°C.

 

Větrání - Režim větrání – větrání probíhá pravidelně dle meteorologických podmínek v době, kdy jsou děti venku. Větrá se pobytová místnost, místnost na spaní a toaleta se sprchou.

 

Osvětlení - V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující osvětlení shora, a to zářivkami a denní osvětlení osmi velkými dvoj okny z obou bočních stran.
 

Zásobování pitnou vodou

 

Zdroj - Veřejný vodovod.
 

Kapacitní hlediska - Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě.
 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla

 

Výměna ložního prádla 
Výměna lůžkovin se provádí u dětí s denním pobytem (děti, které navštěvují Monte školku týdně, či měsíčně), nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. U dětí, které navštěvují Monte školku nepravidelně, dostávají rodiče ložní prádlo domů na vyprání. Za výměnu, praní a sušení a žehlení lůžkovin je zodpovědna pomocná provozní pracovnice organizace. Použité lůžkoviny jsou ukládány do transportních obalů na jedno použití, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Použité lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru. Lůžkoviny se perou v automatické pračce v prostorách umývárny

a suší se ve větratelné místnosti s možnosti ventilačního větrání, kde probíhá i žehlení. Čisté lůžkoviny jsou skladovány v oddělené uzavíratelné skříni k tomu určené.

 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
-
způsob, četnost úklidu a čištění

 

Denní úklid - Denně se stírají na vlhko všechny podlahy, vynášejí odpadky, čistí koberce vysavačem. Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem se provádí denně umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně dětských redukcí, nočníků a stupátek), rukojetí splachovadel a klik u dveří. Za denní úklid je zodpovědna pomocná provozní pracovnice.


Týdenní, celkový - Jednou týdně probíhá omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů + omytí polic s pomůckami.

 

Generální - Minimálně třikrát ročně se provádí umytí oken, včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby ihned.

 

Způsob a četnost desinsekce a deratizace - Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – zajišťují odborní pracovníci DDD.

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace - Pevné odpadky jsou ukládány do jednorázových odpadkových pytlů, do uzavřených nádob, které umožňují snadnou sanitaci. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť. Veškeré odpadky jsou vynášeny denně odpovídajícím způsobem.

 

Personální zajištění

 

Pečovatelka:                                                                Kateřina Leskovarová

Pečovatelka:                                                                Klára Olszarová

Zástup za nemoci a dovolené:                                     Martina Raszyková, Andrea Kovalová

Pomocná provozní pracovnice:                                    Karin Kučmová

Zodpovědná osoba za provoz Monte školky:               Bc. Ivana Reisová

 

Podmínky přijímání dětí
 

1.       Zařízení je zřízeno pro péči o děti od 3 do 6 let.

2.       Na 6 dětí připadá 1 pečující osoba. O 12 dětí pečují vždy 2 pečující osoby.

3.      Jedná se o nepříležitostnou péči o děti předškolního věku, dítě musí být k docházce zaregistrováno
         a strávit v zařízení minimálně 3 h denně v rámci tzv. dopoledního provozu (v čase mezi 6:30-12:00).

4.      Přednostně jsou přijímány děti k celoměsíční docházce.

5.      Maximální denní kapacita zařízení je v jeden den 12 dětí.

6.      Děti by před nástupem do Monte školky měly zvládat:
         - při jídle sedět u stolu, držet lžíci a umět se najíst, umět pít z hrnečku či skleničky
         - spolupracovat při oblékání a svlékání, nazouvání a vyzouvání obuvi
         - používat toaletu, umět si umýt ruce mýdlem a utřít se do ručníku
         - rozumět jednoduchým pokynům a respektovat je

7.      O dítěti a jeho rodině jsou vedeny záznamy = jméno, příjmení, věk, adresa, zdravotní pojišťovna, údaje
         o zdravotním stavu + informace o rodičích – jméno, příjmení, zaměstnavatel, adresa, kontakty.
         Údaje jsou zpracovány dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

8.      Provozní doba zařízení je stanovena na dobu od 6:30 do 16:00, od pondělí do pátku.

9.      Rodiče jsou při nástupu jejich dítěte do zařízení seznámeni s Provozním řádem zařízení, jehož součástí
         jsou tyto Podmínky přijímání dětí a Plán výchovy a péče.

10.   Osobní věci, které bude dítě potřebovat – tzv. povinná osobní výbava – budou specifikovány
        před nástupem dítěte do zařízení, jejich předběžný seznam je součástí Plánu výchovy a péče
        (Standardy provozu).

 

Karviné dne 15.7.2019, Bc. Ivana Reisová